ทีมที่ปรึกษา

 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยลงขลานครินทร์

  ประธานที่ปรึกษา
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ์

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และกิจการพิเศษ

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • ผอ.โรงเรียนอนุบาลสาธิตและรองคณบดี

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • หัวหน้าภาควิชาการศึกษา

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • หัวหน้าภาควิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลสาธิต

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล

  กรรมการและเลขานุการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางสาวนุรอัยนีย์ สันติประยูร

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th

ทีมบริหาร

 • ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล

  ประธานกรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นายธีระยุทธ รัชชะ

  รองประธานกรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นายจิระวัฒน์ ตันสกุล

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นายณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางสาวอลิสรา ชมชื่น

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางสุธาทิพย์ นิลฉิม

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นายวัฒนะ พรหมเพชร

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางกนธิชา ปราบปัญจะ

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางสาวนิรวรรณ สอดส่อง

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางสาวนูรอัยนีย์ สันติประยูร

  กรรมการและเลขานุการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางสาวรอซียะ มะมิง

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นายกรวิชญ์ ศรีสมบัติ

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นายแวอุเซ็ง แวหะยี

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางสาวศิรินธร เหล็บหยะ

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th

ทีมวิชาการ

 • ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล

  ประธานกรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • รองศาสตราจารย์ธีรพงศ์ แก่นอินทร์

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ยศวริศสกุล

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางสุธาทพย์ นิลฉิม

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นายขจรพงษ์ หนูทอง

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางเต็มเดือน เต้าแก้ว

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางสาวรอสเมาะห์ นิสะนิ

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางสาววัสลีณา หาไม

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางสาวอลิสรา ชมชื่น

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นายไกรรัตน์ นิลฉิม

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางบุญสนอง วิเศษสาธร

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางสาวสุพรรษา สุวรรณชาตรี

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางสินี คูหามุข

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางศุภกาญจน์ บัวทิพย์

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นายธีระยุทธ รัชชะ

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นายจิระวัฒน์ ตันสกุล

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นายณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นายจารึก อรรถสงเคราะห์

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางสุภัทรา ยอดจันทร์

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นายกรวิชญ์ ศรีสมบัติ

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th

ทีมการเงินและพัสดุ

 • นางสาวพิริยา ศรีเทพ

  ประธานกรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นาวสาวนิรวรรณ สอดส่อง

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางกนธิชา ปราบปัญจะ

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางสายหยุด ขจรยุทธไกร

  กรรมการและเลขานุการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางสาวนูรอัยนีย์ สันติประยูร

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นางสาวศิรินธร เหล็บหยะ

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th

ทีมประเมินผล

 • นายจิระวัฒน์ ตันสกุล

  ประธานกรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนะ พรหมเพชร

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นายณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นายธีระยุทธ รัชชะ

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th
 • นายติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตถ์

  กรรมการ
  e-Mail : demo@cmet.psu.ac.th