โรงเรียนในโครงการ


# โรงเรียน พิกัด จังหวัด
1 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง ปัตตานี
2 โรงเรียนบ้านคลองช้าง ปัตตานี
3 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง ปัตตานี
4 โรงเรียนบ้านท่าสาป ยะลา
5 โรงเรียนบ้านบาละ ยะลา
6 โรงเรียนบ้านราโมง ยะลา
7 โรงเรียนบ้านแคนา นราธิวาส
8 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง นราธิวาส
9 โรงเรียนบ้านจะแนะ นราธิวาส