• Created: 6 มี.ค. 2561
  • By Waeauseng Waehajee
  • Hits: 73

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 3

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ในฐานะประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตรศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และผู้ดูแลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : การพัฒนาระบบการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์สู่กระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีการเปรียบเทียบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนของหนังสือไทยและหนังสือคณิตศาสตร์ญี่ปุ่นฉบับแปลภาษาไทยซึ่งเป็นหนังสือเรียนที่ใช้ในโครงการ ซึ่งมีแนวทางและขั้นตอนการสอนแตกต่างจากวิธีการสอนเดิมของครูไทยอย่างสิ้นเชิง ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือเรียนอย่างละเอียด และลงมือเขียนแผนการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนได้ดำเนินกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่วางไว้ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจากท่านศรีชัย พรประชาธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาพบปะ และให้กำลังใจแก่ครูผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย

รูปที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

รูปที่ 2 อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ถ่ายภาพร่วมกับประธานเปิดงานพร้อมด้วยทีมวิทยากร

รูปที่ 3 ผอ.ศปบ.จชต. ให้เกียรติมาพบปะและให้กำลังใจแก่ครูผู้เข้าร่วมการอบรม

รูปที่ 4 อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุลกล่าวต้อนรับคณะครูผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ 

รูปที่ 5 บรรยากาศการนำเสนอผลงานสื่อการเรียนการสอนของครูที่ได้เข้าร่วมการอบรม ครั้งที่ 2

รูปที่ 6 บรรยากาศการนำเสนอผลงานสื่อการเรียนการสอนของครูที่ได้เข้าร่วมการอบรม ครั้งที่ 2 

รูปที่ 7 บรรยากาศการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ครั้งที่ 3 

รูปที่ 8 บรรยากาศการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ครั้งที่ 3 

รูปที่ 9 บรรยากาศการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ครั้งที่ 3 

รูปที่ 10 บรรยากาศการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ครั้งที่ 3 

รูปที่ 11 บรรยากาศการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ครั้งที่ 3

รูปที่ 12 บรรยากาศการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ครั้งที่ 3

รูปที่ 13 คณะครูผู้เข้าร่วมการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ครั้งที่ 3

รูปที่ 14 คณะครูผู้เข้าร่วมการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ครั้งที่ 3