• Created: 30 พ.ย. 2560
  • By Waeauseng Waehajee
  • Hits: 127

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี เข้าร่วมประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ประกอบด้วย ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ม.ภัฎลำปาง และ ม.ราชภัฎกำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการ ด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 “ทิศทางใหม่ ของการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน” โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มช.เป็นประธานพิธีเปิด รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช.กล่าวต้อนรับ โดยมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ครู นักวิจัย และบุคคลทั่วไป จากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1,027 คน ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช.

โดยทาง ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมวิชาการคณิตศาสตรศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญของสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายคณิตศาสตรศึกษา ในสถาบันทั่วประเทศที่มีความสนใจในการทำวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา ในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายเพื่อจะสร้างชุมชนคณิตศาสตรศึกษาให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพทางด้านวิชาการ และวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาศึกษา คณาจารย์ รวมถึงนักวิจัยรุ่นใหม่ในชุมชนคณิตศาสตรศึกษา

โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนนแปลงคณิตศาสตรศึกษา อย่างยั่งยืน การประชุมวิชาการคณิตศาสตรศึกษา จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2558 โดยมี คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ และต่อมาในปี พ.ศ.2559 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 คณะคณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ส่วนในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ที่คณะศึกษาศาสตร์ มช. เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคเหนือ ซึ่งได้แก่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และ ม.ราชภัฏลำปาง

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และกรมการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียน ม.ขอนแก่น โดยการประชุมวิชาการคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มี.ค.60 ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตรศึกษา รวมทั้งกรรมการสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 340 คน และที่สำคัญมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตรศึกษา เข้าร่วม จำนวน 710 คน

โดยการจัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษาในประเทศไทย มีการแลกเปลี่ยนมุมมองการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา ระหว่างวิทยากรที่มีชื่อเสียง คณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และจัดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ และงานวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา แก่ครู นักการศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไป

สำหรับ กิจกรรมภายในการประชุมวิชาการคณิตศาสตรศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตรศึกษา การเสวนาด้านคณิตศาสตรศึกษา กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์ จำนวน 50 ผลงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนแบบ open class เพื่อให้ได้มีโอกาสเรียนรู้จากชั้นเรียนจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ข้อสังเกตุ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชั้นเรียน รวมถึงกิจกรรมสานสัมพันธ์คณิตศาสตรศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์

ขอขอบคุณข่าวจาก เชียงใหม่นิวส์