• Created: 30 ส.ค. 2560
  • By Waeauseng Waehajee
  • Hits: 215

เปิดโลกทัศน์การนิเทศชั้นเรียนด้วยนวัตกรรม LS & OA ให้แก่ ผอ.

      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ในฐานะประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตรศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และผู้ดูแลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : การพัฒนาระบบการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์สู่กระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ในเรื่องกระบวนการนิเทศตามแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอนของคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

      ภายในงานมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study : LS) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach : OA) ในประเทศไทย การนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study : LS) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach : OA) และวิธีการสังเกตชั้นเรียนและการสะท้อนผลการจัดการชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรม LS & OA

รูป 1 บรรยากาศการเข้าร่วมโครงการ

 

รูป 2 บรรยากาศการเข้าร่วมโครงการ

รูป 3 บรรยากาศการเข้าร่วมโครงการ

รูป 4 บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

รูป 5 บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

รูป 6 อาจารย์ ดร.รัชดา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

รูป 7 บรรยากาศการเข้าร่วมโครงการ

รูป 8 บรรยากาศการเข้าร่วมโครงการ

รูป 9 บรรยากาศการเข้าร่วมโครงการ

รูป 10 อาจารย์ ดร.รัชดา ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมวิทยากร