• Created: 27 ส.ค. 2560
  • By Waeauseng Waehajee
  • Hits: 487

การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม LS & OA ครั้งที่ 2

      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ในฐานะประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตรศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และผู้ดูแลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : การพัฒนาระบบการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์สู่กระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ  4 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจากโรงเรียนในโครงการเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ 140 คน

      กิจกรรมในครั้งนี้มีการนำเสนอสื่อ และผลงานจากการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ของครูที่ได้รับการอบรมในแต่ละโรงเรียนจากการอบรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม ที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้มีการร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผล แนวคิดที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นเรียน และนำแนวคิดที่ได้ในแต่ละชั้นเรียนมาร่วมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ด้วยหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่นฉบับแปลภาษาไทย ซึ่งเป็นหนังสือเรียนในโครงการ

 รูป 1 อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล แนะนำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

รูป 2 บรรรยากาศการนำเสนอสื่อ และผลงานการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิดของแต่ะละโรงเรียน

รูป 3 บรรรยากาศการนำเสนอสื่อ และผลงานการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิดของแต่ะละโรงเรียน

รูป 4 อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ถ่ายรูปร่วมกับวิทยากรและคณะครูที่เข้าร่วมการอบรม

รูป 5 บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

รูป 6 บรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ฯ 

รูป 7 บรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ฯ

รูป 8 บรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ฯ 

รูป 9 อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ถ่ายรูปร่วมกับคณะครูที่เข้าร่วมการอบรม

รูป 10 บรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ฯ

รูป 11 บรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ฯ

รูป 12 บรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ฯ