• Created: 13 ส.ค. 2560
  • By Waeauseng Waehajee
  • Hits: 176

การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม LS & OA

     รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ในฐานะประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตรศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และผู้ดูแลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : การพัฒนาระบบการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์สู่กระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ  4 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีคณะครูจากโรงเรียนในโครงการเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ 150 คน 

     สำหรับพิธีเปิดงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก (1) ท่านนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1 และรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นประธานในพิธีเปิด (2) รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด และ (4) ท่านพิทยา เพชรรักษ์ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมสังเกตการณ์ในโครงการครั้งนี้

รูป 1 บรรยากาศพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ฯ

รูป 2 ท่านประธานในพิธีร่วมถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ฯ

รูป 3 บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

รูป 4 บรรยากาศการมอบกระเป๋าแก่ครูที่เข้าร่วมการอบรม

รูป 5 บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ฯ

รูป 6 บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ฯ

รูป 7 อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

รูป 8 อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล แนะนำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแก่คณะครูที่เข้าร่วมการอบรม

รูป 9 อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล แนะนำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแก่คณะครูที่เข้าร่วมการอบรม

รูป 10 บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือเรียนในโครงการ

รูป 11 บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือเรียนในโครงการ

รูป 12 บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือเรียนในโครงการ

รูป 13 บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือเรียนในโครงการ

รูป 14 บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือเรียนในโครงการ