• Created: 12 ก.ค. 2560
 • By Waeauseng Waehajee
 • Hits: 220

ห้องเรียนสด การเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์โครงการแรกในจังหวัดชายแดนภาคใต้

      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ในฐานะประธานกรรมการและผู้ดูแลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : การพัฒนาระบบการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์สู่กระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน ได้มีการเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยยกชั้นจริงมาสาธิตการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) บริเวณหน้าเวทีโรงยิมเนเซียม ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รูป 1 อาจารย์ ดร.รัชดา ถ่ายภาพร่วมกับผอ. ครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 

รูป 2 บรรยากาศการเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง

          การเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ในวันนี้มีการสอนในเนื้อหากฎของการหาร โดยใช้ขนมช็อกโกแลตเป็นสื่อการสอน สอนโดยครูซูไรยา อาแด ตั้งแต่เวลา 10.30น. – 11.30น. มีนักเรียนในชั้นเรียนทั้งหมด 16 คน ผู้อำนวยการ 1 ท่าน ครูผู้สังเกตการณ์สอน 2 ท่าน ครูผู้สอน 1 ท่าน การสอนโดยใช้ 4 ขั้นตอนตามวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

ขั้นที่ 1 นำเสนอสถานการณ์ปัญหา (10 นาที)

 1. ครูสนทนาเกี่ยวกับขนมที่เด็กๆชอบรับประทานพร้อมทั้งนำช็อกโกแลตที่ครูเตรียมไว้มาวางบนโต๊ะ ครูเล่าสถานการณ์ปัญหา “ครูมีช็อกโกแลต 24 ชิ้น แบ่งให้นักเรียน X คน คนละเท่าๆกัน เด็กแต่ละคนจะได้รับช็อกโกแลตคนละกี่ชิ้น”
 2. ครูติดคำสั่งบนกระดานและให้นักเรียนอ่านคำสั่งพร้อมกัน

คำสั่ง ให้นักเรียนแสดงวิธีการหาคำตอบว่า “เด็กแต่ละคนจะได้รับช็อกโกแลตคนละเท่าไหร่” ให้ได้หลากหลายวิธีที่สุด

 1. ครูแจกใบกิจกรรมและใบงานพร้อมทั้งช็อกโกแลตที่ต้องการให้นักเรียนช่วยแบ่ง

 

รูป 3 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับขนมที่เด็กๆชอบรับประทาน

รูป 4 ครูติดคำสั่งบนกระดานและให้นักเรียนอ่านคำสั่งพร้อมกัน

รูป 5 ครูแจกใบกิจกรรมและใบงานพร้อมทั้งช็อกโกแลตที่ต้องการให้นักเรียนช่วยแบ่ง

 

 

ขั้นที่ 2 นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (25 นาที)

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
 • นักเรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติตามสถานการณ์ปัญหาในรูปคำสั่งที่ได้
 • ปรึกษากับสมาชิกกลุ่มตนเองเพื่อหาวิธีการ รวมทั้งความรู้ที่จะสามารถไปใช้ในการแก้ปัญหาแต่ละหัวข้อได้
 • นักเรียนใช้อุปกรณ์ที่ครูแจกในการหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
 1. ครูผู้สอนสังเกตการณ์การทำกิจกรรมของนักเรียน แนวคิด ลำดับขั้นตอนการทำงานของนักเรียนเพื่อนำแนวคิดของนักเรียนมาอภิปรายให้นักเรียนทั้งชั้นได้เรียนรู้ร่วมกัน พร้อมประเมินแนวคิดของนักเรียนไปในตัวด้วย

 

 

รูป 6 นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติตามสถานการณ์ปัญหาในรูปคำสั่งที่ได้

รูป 7 ครูผู้สอนสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียน

ขั้นที่ 3 นำเสนอและอภิปรายทั้งชั้นเรียน (15 นาที)

 1. ครูให้นักเรียนนำใบกิจกรรมไปติดบนกระดาน
 2. ครูพิจารณาแนวคิดที่นักเรียนใช้แก้สถานการณ์ปัญหาและให้นักเรียนออกมานำเสนอ ระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูแสดงแนวคิดของนักเรียนบนกระดาน
 3. ครูกระตุ้นนักเรียนด้วยคำถาม โดยครูให้นักเรียนสักเกตและร่วมกันพิจารณาวิธีการและแนวคิดของเพื่อน

รูป 8 นักเรียนนำเสนอความคิดเห็นจากการทำกิจกรรม

รูป 9 ครูนำใบกิจกรรมของนักเรียนไปติดบนกระดาน

รูป 10 นักเรียนออกมานำเสนอแนวคิดของนักเรียนหน้าชั้นเรียน

รูป 11 นักเรียนออกมานำเสนอแนวคิดของนักเรียนหน้าชั้นเรียน

 

ขั้นที่ 4 สรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน (10 นาที)

 • ครูสรุปความคิดของของนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้
 1. ความหมายของการหาร
 2. วิธีที่นักเรียนใช้ทั้งหมด
 3. วิธีทั้งหมดที่นักเรียนใช้ วิธีใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าง่ายและสะดวกที่สุด
 4. กฎการหาร (กฎของตัวหารและคำตอบ)

กฎของตัวหารและคำตอบ : ถ้าตัวหารเพิ่มขึ้น คำตอบจะลดลง ถ้าตัวหารเพิ่มขึ้น 2 เท่า คำตอบก็จะลดลง 2 เท่าเช่นกัน

รูป 12 ครูสรุปแนวคิดทั้งหมดของนักเรียน

 

 

หลังจากที่ได้สอนเสร็จครบทั้ง 4 ขั้นตอน ตามวิธีการแบบเปิด (Open Approach) แล้วมีการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ โดยมีผู้สังเกตการณ์การสอน ครูผู้สอน ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกันประชุมเพื่อหาข้อสรุป และผลลัพธ์ที่ได้จากการสอนในครั้งนี้ด้วย

รูป 13  บรรยากาศการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้

รูป 14 ผู้สนใจรับชมการสอนสดการเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์

 

การเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ในครั้งนี้จัดอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา ในงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากการเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์แล้วภายในยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานทางการศึกษาทั้ง 5 แท่ง ประกอบด้วย

 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ
 5. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

สำหรับแท่งของ สกอ. มีการนำเสนอของ โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ของทั้งสามมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย SMP โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ SMP มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รูป 15 บรรยากาศการจัดนิทรรศการของ SMP ทั้งสามมหาวิทยาลัย