เกี่ยวกับเรา


พันธกิจ : 

 1. สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้กับโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 2. เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่
 3. เพื่อนำแนวคิดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สู่การเรียนการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 4. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนและครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 5. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
 6. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการเรียนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนหันมาสนุกคิด สนุกเล่น สนุกเรียนรู้ คณิตศาสตร์ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
 7. สร้างและพัฒนาระบบนิเทศชั้นเรียนร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร
 8. พัฒนาครูในโรงเรียน เพื่อปฏิบัติการสอนสู่การเรียนรู้วิธีการใหม่ในชั้นเรียน
 9. นิเทศติดตาม และสนับสนุนเพื่อช่วยแก้ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของครู
 10. ติดตามประเมินผลโครงการทุก 3 เดือนและรายปี  เพื่อแก้ไขปัญหา และปรับกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

 

โรงเรียนในโครงการ : 

 1. โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง    อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 2. โรงเรียนบ้านคลองช้าง    อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
 3. โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง    อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
 4. โรงเรียนบ้านท่าสาป    อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 5. โรงเรียนบ้านบาละ    อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
 6. โรงเรียนบ้านราโมง    อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 7. โรงเรียนบ้านแคนา    อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 8. โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง    อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
 9. โรงเรียนบ้านจะแนะ    อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส